Under våren rivs Storbron som byggdes 1936 för att ersättas av en ny bro.

Storbron rivs under våren

I vår rivs Storbron över Selångersån. Sedan byggs en ny bro på samma plats. Nästa höst ska trafiken släppas på igen.

Den nuvarande Storbron stod klar vid midsommar 1936. Den ersatte då en träbro som byggdes i mitten av 1800-talet.
– Storbron är en av de äldsta broarna i Sundsvall och fungerar som en viktig länk över Selångersån och i vår trafikmiljö. Den har förbundit de södra och norra delarna av centrala Sundsvall sedan i mitten av 1800-talet, säger Stefan Näslund, sektionschef vid Sundsvalls kommun.
Den bro som nu rivs är en 15 meter bred och 65,2 meter lång balkbro i tre spann med brostöd och broöverbyggnad i armerad betong. Sedan 1936 har Storbron endast genomgått smärre förändringar och reparationer.

Saneras innan rivning

Innan brion rivs, saneras den från miljöfarligt material som asfalt. Därefter påbörjas rivningsarbetet där bron klipps, bilas eller sågas ner del för del.
För att underlätta arbetet och minska spridning av damm under saneringsarbetet sätts ett tält upp över de brodelar där arbetet pågår. Tältet är flyttbart och kommer att flyttas längs bron vartefter olika moment sker under saneringen.
  Eftersom det är en stor, tung betongbro över vatten som vi ska riva så behöver vi sakta ta ned den del för del. Ett arbete där vi måste ta hänsyn till de risker som finns i samband med rivningsarbeten, säger Mats Lögdal, bygg- och projektledare vid Sundsvalls kommun.

Buller och vibrationer

Under arbetsperioden kommer det att bli en ökad mängd byggtrafik i området. Det kommer att uppstå byggdamm och i det här fallet kan en viss lukt förekomma när beläggningen tas bort. Arbetet kommer att medföra byggbuller, höga ljud och vibrationer i närområdet.
– Ur arbetsmiljösynpunkt är rivning av stora tunga betongkonstruktioner alltid kritiska. Det är också väldigt viktigt att obehöriga respekterar avstängningarna både på land och vatten och håller sig utanför arbetsplatsområdet, säger Mats Lögdal.
Kommunen räknar med att rivningen är färdig i mitten av maj.

Dela den här artikeln
Share on facebook

Terminalvägen 12 | 861 36 Timrå | Telefon: 060-57 21 50

© 2019 Lokalaktuellt.